Postanowienia ogólne

 1. Działalność „Spinkaj” obejmuje jedynie wynajem sprzętu wodnego – kajaków turystycznych oraz kajaków wędkarskich.
 2. Osoby wypożyczające sprzęt same oceniają swoje umiejętności obchodzenia się ze sprzętem i poruszania się na wodzie.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 4. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 5. Organizatorem spływu jest zawsze pełnoletnia osoba będąca najemcą sprzętu wodnego oraz zobowiązana jest do dbania o bezpieczeństwo uczestników spływu.
 6. Osoby wypożyczające sprzęt zobowiązane są do przestrzegania ogólnoprzyjętych zasad bezpieczeństwa.

Obowiązki najemcy sprzętu

 1. Zapoznać się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa na spływie kajakowym.
 2. Nie spożywać alkoholu i innych środków odurzających oraz pod ich wpływem korzystać ze sprzętu.
 3. Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom korzystającym ze sprzętu wodnego.
 4. Nie zanieczyszczać akwenów wodnych oraz miejsc postoju czy biwakowania.
 5. Wynajmujący odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego pełną odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu o identycznych parametrach po cenie rynkowej.
 6. Wynajmujący przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym.
 7. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie wynajmu.

Warunki najmu

 1. Cena za wynajem sprzętu ustalana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie.
 2. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz przejęciem odpowiedzialności za powierzony sprzęt na czas wynajmu.
 3. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez firmę Spinkaj w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni